Вимоги до оформлення статей

Статті піддаються науковому рецензуванню, за результатами якого ухвалюється рішення про доцільність публікації роботи. Відхилені статті не повертаються і повторно не розглядаються.

Редакція залишає за собою право редакційної правки статей, яка не спотворює їх змісту, або повернення статті автору для виправлення виявлених дефектів. Статті, відіслані авторам на виправлення, слід повернути до редакції не пізніше ніж через три дні після одержання.

Датою надходження статті до журналу вважається день отримання редакцією остаточного варіанта тексту.

Статті, що не відповідають вимогам, не розглядаються.

 

ТЕХНІЧНІ ПРАВИЛА ОФОРМЛЕННЯ СТАТТІ

1. Стаття оформлюється у текстовому редакторі Word for Windows.

2. Шрифт – Times New Roman, кегль 14, міжрядковий інтервал – 1,5.

3. Поля: верхнє – 2 cм, нижнє – 2 cм, ліве – 3 cм, праве – 1,5 cм.

4. Абзацний відступ – 1,25 см.

5. Вирівнювання основного тексту – по ширині.

6. Надані матеріали не повинні бути захищені від будь-яких правок (не треба використовувати паролі та ін.).

 

ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ

1. До розгляду приймаються огляди, проблемні, оригінальні й інші види статей загальним обсягом від 10 до 20 сторінок, короткі повідомлення — загальним обсягом від 4 до 6 сторінок.

2. Не приймаються статті, які вже були надруковані в інших виданнях або запропоновані до публікації кільком виданням водночас, а також роботи, які за своєю сутністю є переробкою опублікованих раніше статей і не містять нового наукового матеріалу або нового наукового осмислення вже відомого матеріалу.

3. Якщо у статті використано матеріали, які є інтелектуальною власністю кількох організацій і раніше не публікувалися, автор має одержати дозвіл на їх публікацію кожної з цих організацій і надіслати його разом зі статтею.

4. Мова статей — українська, англійська.

5. Посилання на джерела необхідно робити по тексту у квадратних дужках із зазначенням номерів сторінок відповідно джерела. Наприклад: [3, с. 234] або [2, с. 35; 8, с. 234].

6. У статтях слід використовувати Міжнародну систему одиниць СІ.

7. Кількість ілюстрованого матеріалу (діаграм, графіків, фотографій тощо) має бути мінімальна. Фотографії повинні бути контрастними. Креслення та діаграми повинні бути чіткими, максимально розвантаженими від написів, які слід переносити в підпис до ілюстрації. Надписи, які входять до складу малюнка, повинні бути однакового розміру і виконуватися одним стилем. Ілюстрації надавати окремими файлами за форматами ТІFF, WMF, РСХ, bmp, COR5, Excel, Adobe Photoshop.

 

СТРУКТУРА СТАТТІ

Матеріал статті має бути викладено за такою схемою:

1) індекс УДК;

2) відомості про автора (авторів) українською та англійською мовами із зазначенням ініціалів та прізвища автора (авторів), наукового ступеня і вченого звання, посади, місця роботи та його повної адреси, e-mail кожного співавтора;

3) назва статті українською та англійською мовами (прописними літерами);

4) анотація та ключові слова українською та англійською мовами. Анотація подається згідно з вимогами наукометричних баз як структурований реферат і повинна містити такі виділені елементи: мета дослідження, матеріали та методи дослідження, наукова новизна, висновки. Обсяг анотації – не менше 1800 символів із пробілами кожна. Ключові слова подаються у називному відмінку, загальна кількість ключових слів – не менше трьох і не більше семи.

5) постановка проблеми у загальному вигляді та її зв'язок із важливими науковими та практичними завданнями;

6) аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв'язання даної проблеми і на які спирається автор;

7) виділення не розв'язаних раніше частин загальної проблеми, яким присвячується стаття;

8) формулювання мети статті (постановка завдання);

9) виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів;

10) висновки з даного дослідження і перспективи подальших розробок у цьому напрямі;

11) література (подається наприкінці статті в порядку згадування джерел та має бути оформлена відповідно до існуючих стандартів бібліографічного опису (див.: розроблений в 2015 році Національний стандарт України ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання»);

12) references (транслітерована і перекладена англійською версія літератури, оформлена згідно з угодами APA (American Psychological Association)).