Приклад оформлення статті

УДК: 616.71:[616.003+616.71-003.85]

Експериментально-теоретична стоматологія

С.А. Шнайдер,

доктор медичних наук, професор, директор,

Державна установа «Інститут стоматології та щелепно-лицевої хірургії Національної академії медичних наук України»,

вул. Рішельєвська, 11, м. Одеса, Україна, індекс 65026, instomodessa@i.ua

 

ОЦІНКА ВПЛИВУ ПРЕПАРАТІВ АУТОПЛАЗМИ НА АКТИВНІСТЬ ЕЛАСТАЗИ ТА ВМІСТ МАЛОНОВОГО ДІАЛЬДЕГІДУ В РОТОВІЙ РІДИНІ ХВОРИХ НА ГЕНЕРАЛІЗОВАНИЙ ПАРОДОНТИТ

 

Мета дослідження. Вивчення динаміки біохімічних маркерів запалення тканин пародонта в ротовій рідині пацієнтів на генералізований пародонтит на тлі лікування з використанням препаратів аутоплазми. Методи дослідження. У групі пацієнтів із застосуванням АМК і i-PRF виявлено більш низький рівень активності еластази у віддалені терміни після проведеного лікування. Наукова новизна. На сучасному етапі інтерес представляє вплив компонентів аутоплазми на оптимізацію природної регенерації тканин пародонту, що сприяє підвищенню місцевого імунітету. Висновки. Таким чином, отримані результати показали, що застосування препаратів аутоплазми призводило до зниження запалення в усіх досліджуваних групах. (обсяг анотації не менше 1800 символів з пробілами)

Ключові слова: генералізований пародонтит, аутоплазма, еластаза, малоновий діальдегід.

 

S.A. Shnaider,

Doctor of Medical Sciences, Professor,

Director, State Establishment «The Institute of Stomatology and Maxillo-Facial Surgery National Academy of Medical Science of Ukraine»,

11 Rishelievska street, Odesa, Ukraine, postal code 65026, instomodessa@i.ua

 

ASSESSMENT OF THE EFFECT OF AUTOPLASMA PREPARATIONS ON ELASTASE ACTIVITY AND THE CONTENT OF MALONDIALDEHYDE IN THE ORAL FLUID OF PATIENTS WITH GENERALIZED PERIODONTITIS

 

Purpose of the study. To study the dynamics of biochemical markers of inflammation of periodontal tissues in the oral fluid of patients with generalized periodontitis during treatment with autoplasma preparations. Research methods. In the group of patients using AMC and i-PRF, a lower level of elastase activity was revealed in the long term after the treatment. Scientific novelty. At the present stage, of interest is the effect of autoplasma components on the optimization of natural regeneration of periodontal tissues, which con-tributes to an increase in local immunity. Conclusions. Thus, the results obtained showed that the use of autoplasma preparations led to a decrease in inflamma-tion in all studied groups. (обсяг анотації не менше 1800 символів з пробілами)

Key words: generalized periodontitis, autoplasma, elastase, malondialdehyde.

 

Постановка проблеми. Хронічний генералізований пародонтит (ГП) займає одне з провідних місць в структурі стоматологічної захворюваності. Як самостійне захворювання він не тільки формує вогнище хронічної інфекції і джерело сенсибілізації організму, але також є однією з основних причин втрати зубів, приводячи до серйозних порушень зубощелепної системи.

Мета дослідження. Вивчення динаміки біохімічних маркерів запалення тканин пародонта в ротовій рідині пацієнтів на генералізований пародонтит на тлі лікування з використанням препаратів аутоплазмой.

Матеріали і методи дослідження. В основу цієї роботи покладено аналіз власних даних, отриманий в результаті комплексного обстеження 66 хворих у віці від 36 до 55-ти років з діагнозом ДП II-III ступеня тяжкості, хронічний перебіг.

Результати та їх обговорення. Результати біохімічних досліджень ротової рідини пацієнтів з генералізованим пародонтитом представлені на малюнках 1-8.

Висновки. Таким чином, отримані результати показали, що застосування препаратів аутоплазми призводило до зниження запалення в усіх досліджуваних групах.

 

Література:

1. Шінкарук-Диковицька М.М., Показники відсутності зубів у соматично здорових чоловіків із різних етно-територіальних регіонів України. Вісник наукових досліджень. 2015. №4. С. 62–66. URL: https://doi.org/10.11603/2415-8798.2014.4.4630.

 

References:

1. Shinkaruk-Dykovytska, M.M. (2015). Pokaznyky vidsutnosti zubiv u somatychno zdorovykh cholovikiv iz riznykh etno-terytorialnykh rehioniv Ukrainy [Indicators of tooth absence in somatically healthy men from different ethno-territorial regions of Ukraine]. Visnyk naukovykh doslidzhen – Bulletin of Scientific Research, 4, 62–66. Retrieved from https://doi.org/10.11603/2415-8798.2014.4.4630 [in Ukrainian].