Головна

Засновник журналу: ДУ «Інститут стоматології та щелепно-лицевої хірургії Національної академії медичних наук України».

Видавець: Видавничий дім «Гельветика».

Рік заснування: 2013.

ISSN: 2523-420X.

Мова видання: українська та англійська.

Періодичність: 4 рази на рік.

Галузь знань: oхорона здоров’я.

Спеціальності: 221 – Стоматологія.

Журнал індексується в системі Google Scholar.

Електронна версія журналу представлена на сайті НБУ ім. В. І. Вернадського.

Журнал включено до Переліку наукових фахових видань України категорії Б, в яких можуть публікуватись основні результати дисертаційних робіт, зі спеціальності 221 «Стоматологія» (Наказ МОН України № 530 від 06.06.2022 р. (додаток 2)).

В науково-практичному журналі «Інновації в стоматології» публікуються теоретичні та оглядові статті, які відображають важливі досягнення науки, підсумки завершених оригінальних клінічних і експериментальних досліджень, основні результати дисертаційних робіт, а також матеріали меморіального характеру.